STAFF POSITION


...
Dr. B. P. Tripathi
Senior Scientist & Head
   bptripathi77@gmail.com
   9826199312
...
Er. T. S. Sonwani
SMS, Farm Machinery & Power
   tsingh_1983@yahoo.com
   9893943109
...
Smt. Rajeshwari Sahu
SMS, Horticulture
   raji_sahu24@yahoo.in>
   9300781195
...
Shri. B. S. Parihar
SMS, Agronomy    parihar.balbrindsingh7@gmail.com
   8770372537
...
Shri. Yogesh Kumar Kaushik
P. A. (Computer)
   yogesh_kaushik15@yahoo.co.in
   9826660327
...
Smt. Swati Sharma
P. A. (Entomology)
   sharmaswati2212@gmail.com
   9406133648

...
Smt. Tripti Thakur
Farm Manager (Soil Science)
   nayaktripti66@gmail.com
   7898770214
...
Shri A. K. Khare
Asstt. Gr. II
   ashokkumar_khare@yahoo.co.in
   9981960319
...
Shri Haran Kaushik
Driver
      778851885
...
Shri. Shiv Kumar Lodhi
Watchman
      8878228420
...
Shri Salik Ram Lodhi
Peon   
   9109855505
...
Vacant
Vacant
   Vacant
   Vacant
Disclaimer
This Site is Developed & Maintained by Mr. Yogesh Kumar Kaushik, Programme Assistant (Computer), The Data & Content is Provided by KVK Kawardha (C. G.)